Quyết định phân bổ 26 tỷ GPMB đường cao tốc tại Quảng Nam

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phân bổ vốn ứng trước nguồn vốn Trái phiếu Chính Phủ đối ứng năm 2015 đã được điều chỉnh, bố trí cho tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam quyết định phân bổ số tiền 26 tỷ đồng cho UBND huyện Thăng Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam từ nguồn vốn ứng trước vốn Trái phiếu Chính Phủ năm 2015 được điều chỉnh, bố trí cho tỉnh này.
dự án đường cao tốc
Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam được phân bổ 18,8 tỷ đồng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam 1,2 tỷ đồng, UBND huyện Thăng Bình được phân bổ 6 tỷ đồng.
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương, đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, tập trung chi trả tiền hỗ trợ và tái định cư, bồi thường căn cứ vào các phương án đã được phê duyệt và các hạng mục ưu tiên dựa trên đề nghị của chủ đầu tư (VEC), thanh, quyết toán vốn phục vụ GPMB theo đúng quy định của nhà nước.
Sở Tài chính cùng Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm soát chi và quyết toán nguồn vốn được phân bổ của các đơn vị, địa phương theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Ban chỉ đạo GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam phải kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai công tác bồi thường, GPMB đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Leave a Reply